top of page

כלים וידע יישומי

קורונה | ממצים בחירום

סיכום מפגש וובינר בנושא קידום דיגיטציה ברשויות. 3.6.2020

שיתוף פעולה בין ארגוני חברה אזרחית ורשויות מקומיות בחברה הערבית.

מצגת של מחמוד כנאענה - גיוס משאבים חיבורים ושותפיות

היערכות לשעת חירום – מגפת הקורונה - עמותת אמאנינא, מרץ 2020

מבוא ועדכונים חירום. מורן מור, מנהל חירום, משרד לשוויון חברתי

מדריך לרשויות, צעדים
להתמודדות עם נגיף הקורונה, משרד הפנים

חיבור לחברה אזרחית, מפגש סנכרוני - מיזם מוארד, 1.4.2020

סיכום וויבנר מפגש בנושא מוקד חירום – מודלים ועקרונות. 6.4.2020

מוקד "קו חם" ראשוני, המלצות לפעולה לאור משבר הקורונה

מצגת לוובינר ישראל דיגיטלית. טרנספורמציה דיגיטלית בשלטון המקומי

סיכום מפגש חברה אזרחית, מודל חרום - מודלים ועקרונות 23.4.2020

התפרצות תחלואת הקורונה החדשה. ממשרד הבריאות לרשויות מקומיות  

מפגש ובינר 25.3.2020 בנושא פעילות בנושא ממצי משאבים בחירום

משרד הפנים צעדים להתמודדות עם קורונה ברשויות

סיכום וובינר 1.4 - כיצד ואיך עובדים עם פילנתרופיה וחברה אזרחית

היערכות לחירום, מגפת הקורונה, עמותת אמאנינא, מרץ 2020

סיכום מפגש מוקד חירום רשותי - מודלים ועקרונות.

סיכום מפגש וויבנר בנושא – הערכות לרמדאן 2020 בצל קורונה

اللجان الفرعية المهنية – التخصُّصية المنبثقة عن اللجنة القطرية.

מצגת של נסים - רשויות מקומיות ופילונטרופיה. 23.4.2020

סיכום מפגש וובינר בנושא הערכות לרמדאן בחירום. 20.4.2020

מדריך 2: צעדים
להתמודדות רשות
מקומית עם נגיף הקורונה

מיפוי משימות ממצים בחירום ושגרה, מיזם מוארד לתקופת משבר הקורונה

וובינר 1.4 - גיוס משאבים, פילנתרופיה והשלטון המקומי, מיזם מוארד

מוקד עירוני של עיריית עראבה לפניות תושבים, מאתגר להזדמנות

ניהול המוקד העירוני, מפעם עמק יזרעאל

התפרצות תחלואת הקורונה
החדשה, משרד הבריאות

מפגש וובינר הדרכה בנושא הגשת דוחות - צוות המיזם.

8.4.2020

מפגש וובינר בנושא: הדרכה לשימוש בפורטל התמיכות של מרכבה. 15.6.2020

מפגש ובינר 13.5.20: תקציבים ברשויות מקומיות בשגרת קורונה

קובץ סיכום

פגישות היכרות

תכנית לקיום פגישות היכרות ברשות

פורמט לניהול פגישות היכרות ברשות

מיפוי ומסדי נתונים

כלי מיפוי רשתי

נתונים על רשויות מקומיות בישראל

נתונים ופונקציות ב-44 הרשויות במיזם

שולחן רשותי למצוי משאבים

סיכום שולחן רשותי- דף מנחה

השולחן הרשותי

מיצוי החלטות ממשלה

פילוח החלטה 1480

פילוח ההחלטה 922

פרוטוקול ועדת היגוי 1480

קידום קולות קוראים

נספח א'-דף מילוי לתקציר קול קורא

נספח ב-ניתוח ואפיון קול קורא

נספח ג'-תיק פרויקט

תוכניות עבודה

פורמט תכנית עבודה ממצה המשאבים

ידע יישומי

מיצוי משאבים מגירעונות ותלות מקורות ההכנסה

השולחן הרשותי למיצוי משאבים

ניהול פיננסי ברשויות מקומיות

מונחון תקציב

סיכום מפגש-שלבים בניהול תבר

ניהול פיננסי ברשות המקומית. איה נסאר

מפגש ובינר 20.5 בנושא ניהול פיננסי ברשויות מקומיות 

הדרכות מערכות עבודה ברשויות מקומיות

הדרכה על מערכת אוטומציה

הדרכה על מערכת מרכב"ה | חלק 1

הדרכה על מערכת מנו"ף

הדרכה על מערכת מרכב"ה | חלק 2

bottom of page