top of page

כלים וידע יישומי

כלים וידע יישומי

קורונה | ממצים בחירום

מפגש ובינר 25.3.2020 בנושא פעילות ממצי משאבים בחירום

מבוא ועדכונים חירום. מורן מור, מנהל חירום, משרד לשוויון חברתי

מדריך לרשויות, צעדים
להתמודדות עם נגיף הקורונה, משרד הפנים

חיבור לחברה אזרחית, מפגש סנכרוני - מיזם מוארד, 1.4.2020

סיכום וויבנר מפגש בנושא מוקד חירום – מודלים ועקרונות. 6.4.2020

הקמת מוקד "קו חם" ראשוני, המלצות לפעולה לאור משבר הקורונה

היערכות לשעת חירום – מגפת הקורונה - עמותת אמאנינא

משרד הפנים צעדים להתמודדות עם קורונה ברשויות

סיכום וובינר 1.4 - כיצד עובדים עם פילנתרופיה וחברה אזרחית

היערכות לשעת חירום, מגפת הקורונה, עמותת אמאנינא, מרץ 2020

סיכום מפגש מוקד חירום רשותי - מודלים ועקרונות.

סיכום מפגש וויבנר בנושא – הערכות לרמדאן 2020 בצל קורונה

מדריך שני: צעדים
להתמודדות הרשות
המקומית עם נגיף הקורונה

מיפוי משימות ממצים בחירום ושגרה, מיזם מוארד לתקופת משבר הקורונה

וובינר 1.4 - גיוס משאבים, פילנתרופיה והשלטון המקומי, מיזם מוארד

מוקד עירוני עראבה, מאתגר להזדמנות

ניהול המוקד העירוני, מפעם עמק יזרעאל

התפרצות תחלואת הקורונה
החדשה, משרד הבריאות

פגישת היכרות

תכנית פגישות היכרות ברשות

פורמט לניהול פגישות היכרות ברשות

מיפוי ומסדי נתונים

כלי מיפוי רשתי

נתונים על רשויות מקומיות בישראל

נתונים ופונקציות ב-44 הרשויות במיזם

שולחן רשותי למצוי משאבים

סיכום שולחן רשותי - דף מנחה

השולחן הרשותי

מיצוי החלטות ממשלה

פילוח החלטה 1480

פילוח ההחלטה 922

פרוטוקול ועדת היגוי 1480

קידום קולות קוראים

נספח א'-דף מילוי לתקציר קול קורא

נספח ב-ניתוח ואפיון קול קורא

נספח ג'-תיק פרויקט

תוכניות עבודה

פורמט תכנית עבודה ממצה המשאבים

ידע יישומי

מגירעונות ותלות מקורות ההכנסה של רשויות ערביות

bottom of page