top of page

חומרים מקצועיים

תוכן עניינים

ממשל

חברה ערבית

כלים ומיומנויות

ממשל | ממשל מרכזי

ממשל | שלטון מרכזי

המשילות הציבורית החדשה. סקירת ספרות

מאת: איתי בארי ואלכא.

מדריך התכנון הממשלתי

מאת: משרד ראש הממשלה.

ממשל | ממשל מקומי

ממשל | שלטון מקומי

דוח בנושא המצ'ינג

מאת: מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 2017.

סל שירותים מחייב ברשויות המקומיות

מאת: משרד הפנים 2013 - מנהל לשלטון מקומי.

תפיסת הכישלון ברשויות מקומיות והדרכים להתמודד עמו

מאת: איתי בארי, משרד הפנים 2008.

ייצוגיות ויעילות בשלטון המקומי בישראל

מאת: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013.

כלכלת השלטון המקומי - פערים ברשויות המקומיות בישראל

מאת: חגית גל רומנו וסיון להבי, 2016.

רשויות מקומיות בישראל

מאת: מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 2015.

ניתוח מענקי איזון בישראל, 2014-15

מאת: מרכז המידע והמחקר של הכנסת.

ניהול הבראה כוללת ברשות מקומית

מאת: משרד הפנים, 2010.

ממשל | שת"פ ממשל

ממשל | קשרי שלטון מקומי ומרכזי

אתגרים במיצוי החלטות ממשלה

מאת: אדוה אשל, משרד לפיתוח הנגב והגליל.

משילות ושיתוף פעולה אזורי: אתגרים והזדמנויות

מאת: אהוד עוזיאל, מכון אלכא.

מבנה היחסים בין שלטון מרכזי ושלטון מקומי

מאת: מיכל טביביאן מזרחי.

המדיניות הממשלתית כלפי האוכלוסייה הערבית

מאת: מרכז השלטון המקומי, 2015.

במסגרת עבודת הרשויות המקומיות בחברה הערבית

מאת: מרכז השלטון המקומי בישראל

ממשל | החלטות ממשלה

ממשל | החלטות ממשלה

החלטת ממשלה 922

החלטת ממשלה 1480

החלטת ממשלה 1480

מאת: המשרד לשוויון חברתי.

משרד הפנים: רשויות מצטיינות

מאת: המשרד לשוויון חברתי.

טבלת תקציב 1480 - המשרד לשוויון חברתי

מאת: המשרד לשוויון חברתי.

מצגת סיכום שנת 2017

מאת: המשרד לשוויון חברתי.

קידום תהליך היישום (2018)

מאת: המשרד לשוויון חברתי.

מצגת ועדת היגוי 8.3

מאת: המשרד לשוויון חברתי.

מצגת ועדת היגוי 4.9

מאת: המשרד לשוויון חברתי.

הסבר על בקרות העומק

מאת: המשרד לשוויון חברתי.

מיצוי משאבים | פיתוח כלכלי

מיצוי ופיתוח | פיתוח כלכלי

כלכלת השלטון המקומי- פערים ברשויות המקומיות בישראל (2016)

קרדיט: חגית גל רומנו וסיון להבי.

מגרעונות ותלות לאיזון וצמיחה

קרדיט: סיכוי ואינג'אז, 2014.

מיצוי משאבים | מיצוי משאבים

מיצוי ופיתוח | מיצוי משאבים

מחקר לבדיקת המדיניות הממשלתית כלפי האוכלוסייה הערבית

קרדיט: מרכז השלטון המקומי, 2015.

אתגרים במיצוי החלטות ממשלה והמלצות

קרדיט: אדוה אשל, משרד לפיתוח הנגב והגליל.

על מעורבות ביישום משימות חברתיות, עתירות תקציב ורב מגזריות בישראל

קרדיט: אלכא, 2016.

מיצוי משאבים וניהול אזורי - סקירה ממוקדת אנגליה

קרדיט: אלכא, 2017.

הכלכלה הפוליטית של הרשויות המקומיות

קרדיט: מומי דהן ואבי בן בסט, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2009.

מדריך למיצוי משאבים ברשויות

קרדיט: מכון אלכא למנהיגות וממשל (מסמך של ח'אולה).

מיצוי תקציבי הרשויות המקומיות במשרדי הממשלה - חינוך ורווחה

קרדיט: מפעם מישור יהודה.

מיצוי משאבים וניהול אזורי במבט עולמי

קרדיט: עמרי כרמון עבור אלכא, 2017.

מדריך לקולות קוראים מודל בני ברק

קרדיט: ג'וינט ישראל / אלכא

מיצוי משאבים | אזוריות

מיצוי ופיתוח | אזוריות

מיצוי משאבים | תכנון ודיור

מיצוי ופיתוח | פיתוח ודיור

תכנון מתארי ובעלות על קרקע כחסמים בפיתוח יישובים (בתוך האם ניתן לצאת מהמשבר?)

קרדיט: ראסם חמאייסי, 2008.

סקירה 4: האזוריות החדשה בישראל

קרדיט: אלכא.

הדרכות בתכנון, בניה ורישום. קורס מקוון

קרדיט: משרד הפנים, הנהל לשלטון מקומי

התכנון המתארי בישובים ערבים בישראל, תמונת מצב

קרדיט: במקום עם המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, 2012.

חברה ערבית | כללי

חברה ערבית | כללי

חברה ערבית | חינוך

חברה ערבית | חינוך

חברה ערבית | תעסוקה ורווחה

חברה ערבית | תעסוקה ורווחה

תעסוקה בקרב נשים ערביות

קרדיט: מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 2016.

מעונות יום ומשפחתונים מוכרים במגזר הערבי

קרדיט: מרכז המידע והמחקר של הכנסת, 2008.

חברה ערבית | תחבורה

חברה ערבית | תחבורה

תחבורה ציבורית עבור האוכלוסייה הערבית, תמונת מצב

קרדיט: מרכז המידע של הכנסת, 2016.

בטיחות בדרכים בחברה הערבית (עמ' 11-13, 16-28)

קרדיט: מרכז המידע של הכנסת, 2016.

כלים ומיומנויות | מנהיגות וניהול

כלים ומיומנויות | מנהיגות וניהול

כלים ומיומנויות | שותפויות

כלים ומיומנויות | שותפויות

כלים ומיומנויות | דיגיטציה

כלים ומיומנויות | דיגיטציה
bottom of page