top of page

שבוע 4 | תכנון ופיתוח כלכלי

הכשרה שבוע 4

שבוע 4 | יום א' (16.2.20)

עבודה ברשות

שבוע 4 | יום ב' (17.2.20)

מבוא לתכנון עירוני

08:30-09:00 - בוקר טוב, מתכנסים.

09:00-09:40 - מפגש חזרה ללמידה. 

 • צוות המיזם.

09:40-09:50 - מעבר לכיתות.

09:50-10:45 - תפיסת תפקיד מתפתחת.

 • צוות המיזם.

10:45-11:00 - הפסקה  ומעבר לאולם.

11:00-13:00 - מבוא לתכנון עירוני - חוק התכנון ומנגנון התכנון.

 • ירון טוראל - אחראי על הקשר עם הועדות המקומיות, היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה, מנהל התכנון.

13:00-13:45 - הפסקת צהריים.

13:45-15:00 - היררכית התכנון.

 • ירון טוראל - אחראי על הקשר עם הועדות המקומיות, היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה, מנהל התכנון.

15:00-15:30 - סיכום והכנה לסיור בוועדות התכנון.

 • צוות המיזם.

שבוע 4 | יום ג' (18.2.20)

משרדי ממשלה ותכנון עירוני

08:30-09:00 - בוקר טוב, מתכנסים.

09:00-09:15 - פתיחת יום. 

 • צוות המיזם.

09:15-09:45 - שינויים דימוגראפיים תרבותיים.

 • פרופ' ראסם ח'מאיסי - מתכנן ערים וגיאוגרף אורבני, אוני' חיפה.

10:45-11:00 - הפסקה.

11:00-12:45 - תכנון - מבט של משרד הבינוי והשיכון.

 • מלכה שניאור - סגנית אדריכלית ראשית, משרד הבינוי ושיכון.

12:45-13:30 - הפסקת צהריים.

13:30-14:30 - משרד התחבורה.

 • עאמר רשרש - ר"מ הגליל והנגב מנהל תשתיות, משרד התחבורה.

14:15-14:30 - הפסקה.

14:30-16:00 - תכנון בישובים הערביים.

 • מורן אביב וג'די ח'לאילה – עמותת סיכוים.

שבוע 4 | יום ד' (19.2.20)

משרדי ממשלה ותכנון עירוני

08:45-09:00 - נסיעה לוועדת תכנון.

09:00-09:30 - התכנסות במשרדי הוועדה לתכנון. 

 • צוות המיזם.

09:30-11:00 - היכרות עם הועדה המרחבית מבוא עמקים.

 • יוסף חביב - מהנדס ראשי, הועדה המרחבית לתכנון ובניה.

11:00-11:30 - נסיעה.

11:30-13:00 - למידה בשטח: סוגיה תכנונית מורכבת ברשות מקומית.

 • יוסף חביב - מהנדס ראשי, הועדה המרחבית לתכנון ובניה.

13:00-13:30 - נסיעה חזרה למלון רמדה.

13:30-14:15 - הפסקת צהריים.

14:15-15:45 - עיבוד וחיבור לתפקיד ממצי המשאבים.

 • דר' עינאיה בנא - מהנדסת.

 • צוות המיזם.

15:45-16:00 - סיכום שבוע.

 • צוות המיזם.

שבוע 4 | יום ה' (20.2.20)

עבודה ברשות

שבוע 4 | יום א
שבוע 4 | יום ב
שבוע 4 | יום ג
שבוע 4 | יום ד
שבוע 4 | יום ה
bottom of page