top of page

שבוע 2 | ממשל ומיצוי משאבים

הכשרה שבוע 2

שבוע 2 | יום א' (12.1.20)

נושא: ממשל

08:30-09:15 - בוקר טוב, מתכנסים.

09:15-10:30 - היכרות במליאה. 

 • שותפי המיזם.

10:30-10:45 - הפסקה.

10:45-12:15 - שלטון מרכזי והקשר עם השלטון המקומי.

 • אופיר פז פינס - ראש המכון לחקר השלטון המקומי, אוניברסיטת תל אביב.

12:15-13:00 - הפסקת צהריים.

13:00-14:30 - מגמות מאוחרות בשלטון המקומי בישראל: שחקנים ויחסי גומלין.

 • דר' איתי בארי  - המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, בית הספר למדע המדינה, אוניברסיטת חיפה.

14:30-14:45 - הפסקה.

14:45-15:15 - סיכום יום.

 • צוות המיזם.

שבוע 2 | יום ב' (13.1.20)

נושא: החלטות חומש

08:30-09:00 - בוקר טוב, מתכנסים.

09:00-09:15 - פתיחת יום. 

 • שותפי המיזם.

09:15-10:30 - כיצד הממשלה מתקצבת רשויות.

 • ביאן ותד, רפרנטית פנים ושלטון מקומי, אגף התקציבים , משרד האוצר.

10:30-10:45 - הפסקה.

10:45-12:15 - פאנל : החלטות ממשלה 922  ו-1480 - הישגים ואתגרים.

 • נציגי ממשלה, שלטון מקומי וחברה אזרחית.

12:15-13:00 - הפסקת צהריים.

13:00-14:30 - תרגיל: חסמים ביישום החלטות 922 ו-1480.

 • צוות המיזם.

14:30-14:45 - הפסקה.

14:45-15:45 - הכנה למפגש עם משרדי הממשלה.

 • צוות המיזם.

שבוע 2 | יום ג' (14.1.20)

נושא: מנהיגות וממלכתיות

08:30-09:00 - בוקר טוב, מתכנסים.

09:00-09:15 - פתיחת יום. 

 • שותפי המיזם.

09:15-10:45 - סדנא - על מנהיגות וממלכתיות.

 • לוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים.

10:45-11:00 - הפסקה.

11:00-12:30 - סדנא - על מנהיגות וממלכתיות, המשך.

 • לוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים

12:30-13:15 - הפסקת צהריים.

13:15-15:00 - הפתעה !!!

 • הפתעה נשארת הפתעה...

שבוע 2 | יום ד' (15.1.20)

נושא: פוגשים ממשלה

08:30-09:00 - בוקר טוב, מתכנסים.

09:00-09:15 - פתיחת יום. 

 • שותפי המיזם.

09:15-11:00 - המשרד לשוויון חברתי.

 • אבראהים חביב - מנהל תחום פיתוח כלכלי-חברתי, הרשות לפיתוח כלכלי מש' שוויון חברתי.

 • לירון הנץ - מנהלת אגף אסטרטגיה.

 • מורן מור - מנהל אגף חירום.

 • אלישבע סבתו - מנהלת אגף צעירים.

11:00-11:15 - הפסקה.

11:15-12:45 - משרד הפנים.

 • בועז יוסף - מנהל מחוז צפון.

12:45-13:30 - הפסקת צהריים.

13:30-14:45 - משרד הבינוי והשיכון.

 • יוסי חדד - ראש מנהל אוכלוסיות מרקם ותיק.

 • אמין אבו חייה - מנהל אגף מיעוטים.

14:45-15:00 - הפסקה.

15:00-15:30 - משרד התחבורה.

 • סיון הנדל - מנהלת פרויקטים: תחבורה ציבורית בישובים ערביים.

15:30-16:45 - סיכום היום.

 • צוות המיזם.

שבוע 2 | יום ה' (16.1.20)

נושא: תקציבים

08:30-09:00 - בוקר טוב, מתכנסים.

09:00-09:15 - פתיחת יום. 

 • שותפי המיזם.

09:15-11:00 - תקציב השלטון המקומי.

 • תאופיק קרמאן - רואה חשבון וחשב מלווה.

11:00-11:15 - הפסקה.

11:15-12:30 - תקציב השלטון המקומי - המשך.

 • תאופיק קרמאן - רואה חשבון וחשב מלווה.

12:30-13:15 - הפסקת צהריים.

13:15-14:30 - סדנת תפיסת תפקיד וסיכום השבוע.

 • צוות המיזם.

שבוע 2 | יום ב
שבוע 2 | יום א
שבוע 2 | יום ג
שבוע 2 | יום ד
שבוע 2 | יום ה
bottom of page