top of page

שבוע 1 | ממשל ומיצוי משאבים

הכשרה שבוע 1

שבוע 1 | יום א' (5.1.20)

09:00-09:30 - מתכנסים על קפה ומאפה.

09:30-10:30 - מתניעים! דברי ברכה ופתיחה. 

 • שותפי המיזם.

10:30-10:45 - הפסקה.

10:45-12:30 - היכרות ותיאום ציפיות קבוצתי.

 • צוות המיזם.

12:30-13:15 - הפסקת צהריים.

13:15-14:45 - החלטות הממשלה 922 ו-1480 - סיפור הבריאה.

 • אבראהים חביב, מנהל תחום פיתוח אזורי, הרשות לפיתוח כלכלי של המיעוטים, המשרד לשוויון חברתי.

 • בדיע ח'וריה, מנהל תכניות פיתוח כלכלי ברשומ"ק, מינהל פיתוח, משרד הפנים.

 • קרן דורון-כץ, ראש תחום אזוריות, מיצוי משאבים ואיכות השירותים, ג'וינט אלכא.

14:45-15:00 - הפסקת קפה.

15:00-16:30 - סדנה: תפיסת תפקיד ממצה המשאבים.​

 • צוות המיזם.

שבוע 1 | יום ב' (6.1.20)

08:30-09:00 - התכנסות וקפה.

09:00-09:15 - בוקר טוב במליאה. 

09:15-10:45 - סקירה: החברה הערבית – מאפיינים מרכזיים והשפעות עולם התכנון.

 • פרופ' ראסם ח'מאיסי, מתכנן ערים וגיאוגרף אורבני, אוני' חיפה.

10:45-11:00 - הפסקה.

11:00-12:30 - כלכלת השלטון המקומי – מרכיבים, פערים והזדמנויות.

 • איתי חוטר, סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי.

 • סיון להבי, מנהל אגף בכיר תקצוב ופיתוח ברשומ"ק, משרד הפנים.

12:30-13:15 - הפסקת צהריים.

13:15-14:45 - סקירת מבוא למיצוי משאבים.

 • קרן דורון-כץ, ראש תחום אזוריות, מיצוי משאבים ואיכות השירותים, ג'וינט אלכא.

 • נטע רוזנפלד, מנהלת תכניות, תחום אזוריות, מיצוי משאבים ואיכות השירותים, ג'וינט אלכא

14:45-15:00 - הפסקת קפה.

15:00-16:30 - חסמים והזדמנויות במיצוי משאבים ברשויות המקומיות.​

 •  עימאד דחלה, יועץ כלכלי ומתכנן אסטרטגי; לשעבר ראש מועצה מקומית טורעאן.

 • עלאא ג'נטוס, רו״ח, יועץ בכיר לוועד ראשי הרשויות הערביות.

שבוע 1 | יום ג' (7.1.20)

08:30-09:00 - התכנסות וקפה.

09:00-09:15 - בוקר טוב במליאה. 

09:15-10:30 - חסמים במיצוי החלטות ממשלה 922 ו-1480.

 • רועי אסף, ראש האגף לפיתוח חברתי-כלכלי, הרשות לפיתוח כלכלי של המיעוטים, המשרד לשוויון חברתי.

10:30-10:45 - הפסקה.

10:45-12:30 - סטטוס יישום החלטות הממשלה 922, 1480 – מעקב ובקרה.

 • חברת טאסק (TASC) לייעוץ אסטרטגי.

12:30-13:15 - הפסקת צהריים.

13:15-14:45 - סטטוס יישום ההחלטות – סשן המשך.

 • חברת טאסק (TASC) לייעוץ אסטרטגי.

14:45-15:00 - הפסקת קפה.

15:00-17:00 - מבנה תקציב השלטון המקומי.​

 • תאופיק קרמאן, רו"ח וחשב מלווה.

שבוע 1 | יום ד' (8.1.20)

08:30-09:00 - התכנסות וקפה.

09:00-09:15 - בוקר טוב! פתיחת יום במליאה. 

09:15-10:45 - הכל על קולות קוראים - רקע, שיטות ומנגנוני עבודה.

 • דנה לוביץ, מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי, עיריית בני ברק.

 • אריה מצליח, מנכ"ל חברת ארמה ניתוח מידע בע"מ.

10:45-11:00 - הפסקה.

11:00-12:30 - קולות קוראים - סשן המשך.

 • דנה לוביץ', מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי, עיריית בני ברק.

 • צוות המיזם.

12:30-13:15 - הפסקת צהריים.

13:15-15:15 - מתרגלים קולות קוראים.

 • צוות המיזם.

15:15-15:30 - הפסקת קפה.

15:30-17:30 - השולחן הרשותי: הגדרות-דוגמאות-שימושים.​

 • צוות המיזם.

שבוע 1 | יום ה' (9.1.20)

08:30-09:00 - התכנסות וקפה.

09:00-09:15 - בוקר טוב! פתיחת יום במליאה. 

09:15-10:45 - המיפוי ככלי עבודה - היכרות ותרגול.

 • צוות המיזם.

10:45-11:00 - הפסקה.

11:00-12:00 - המיפוי ככלי עבודה - סשן המשך.

 • צוות המיזם.

12:00-12:45 - הפסקת צהריים.

12:45-15:15 - שגרות העבודה של ממצה המשאבים – היכרות וסימולציה.

 • חברת (JBS (Job Communication Skills.

15:15-15:30 - הפסקת קפה.

15:30-17:00 - סיכום וחיבור השבוע לתפיסת תפקיד ממצה המשאבים.​

 • צוות המיזם.

שבוע 1 | יום א
שבוע 1 | יום ב
שבוע 1 | יום ג
שבוע 1 | יום ד
שבוע 1 | יום ה
bottom of page