top of page
על התכנית

הכשרה וליווי

תהליך הלמידה במיזם מוארד

מטרת העל של מיזם מוארד הינה להבטיח יישום מיטבי של החלטות הממשלה ולהגדיל את יכולת מיצוי המשאבים ברשויות הערביות הנכללות במיזם, לשם כך הוחלט על הכנסת בעל תפקיד חדש לשלטון המקומי אשר יעסוק במימוש המשאבים העומדים לטובת הרשות ו/או אלו העשויים לעמוד לרשותה.

תהליך הלמידה מחולק לאורך 3 שנים:

הכשרה מרוכזת - החלק הראשון בתהליך ההכשרה יכלול הכשרה בת כשמונה שבועות שתחל ביום כניסתם של בעלי התפקיד לעבודתם ברשויות המקומית. במהלך התוכנית תהפוך הקבוצה לרשת עתידית של אנשי מקצוע מומחים בתחומם שיסייעו לרשויות המקומיות בתהליך מיצוי המשאבים והפיתוח הכלכלי.

לווי ארצי, אזורי ואישי - עם סיום ההכשרה האינטנסיבית יכנסו הממצים לעבודה רציפה ברשויות. במשך שלוש השנים הראשונות לתפקיד יימשך שלב ההכשרה במפגשי ליווי באופן פרטני , אזורי וארצי. ליווי זה יעניק לממצים ידע, הכוונה וכלים רלוונטיים נוספים להצלחה בתפקידם מחד, ומאידך ישמר ויחזק אותם כרשת עמיתים שתפעל למציאת פתרונות לחסמי רוחב ולקידום הרשויות המקומיות הערביות.

רשת מקצועית - בניית רשת מקצועית ביחד עם הממשל המרכזי, לשם כך יתקיימו מפגשים עם משרדי הממשלה הרלוונטיים להחלטה לקידום סוגיות רוחב במטרה לייצר מענים נקודתיים לאתגרים שיאותרו במהלך העבודה ברשויות. החיבור לאנשי מפתח העוסקים בהחלטה במשרדים השונים יבנה נבחרת ממשלתית מחויבת לקידום הרשויות הערביות, למיצוי כספי ההחלטה ובאיתור חסמים ומציאת פתרונות להסרתם בשיתוף עם ממצי המשאבים ובעלי עניין ברשויות.

תפקידי הממצה ברשות

 • מיצוי  ומעקב אחר תקציבי החלטות החומש ברשות.

 • איתור חסמים למיצוי משאבים ברשות וחתירה לפתרונות.

 • איתור הזדמנויות לתקציבים ומשאבים מהממשל וממקורות נוספים.

 • טיוב ממשקי עבודה בתוך הרשות ולממשל המרכזי ולגופים נוספים.

 • יצירה וחיזוק קשרים עם גופי חברה אזרחית, מגזר עסקי ופילנתרופיה.

 • ביסוס תשתיות עבודה רשותיות כגון בניית בסיסי מידע ונתונים.

 • בניית תכניות עבודה מבוססות תקציבים ועוד.

 • קידום חשיבה ותכנון אסטרטגי בתוך הרשות למיצוי משאבים ופיתוח כלכלי.

תכנית הכשרה מרוכזת

מטרת ההכשרה המרוכזת

 • המשתתפים יהיו בעלי ידע ומיומנויות בתחומי הדעת ובתחומי הניהול.

 • המשתתפים יעצבו את תפיסת תפקיד לאור הסביבה הארגונית בה הם פועלים.

 • המשתתפים ייצרו קשרים ואמון בינם לבין עצמם ועם גורמים מקצועיים לקראת בניית קהילת עמיתים ורשת מקצועית.

 • למידה גמישה בחלוקה ל- 3 מודולות למידה, חלוקה זו מאפשרת למידה תוצאתית ומחוברת לשטח, גמישות בשילוב לומדים נוספים בתהליך הלמידה וזמינות לשינויים בהתאם לצרכי השטח.

מבנה ההכשרה

 • הכשרה בת 8 שבועות, בין כל חלק - שבועיים עבודה ברשות.

 • בכל שלב בלמידה הוגדרו ידע מקצועי ומיומנויות נדרשים בהתאם להחלטות וועדת ההיגוי.

 • בסופו של כל מודולה הוגדרו תוצאות מדידות אליהם נרצה להגיע, התוצאות מהוות חלק מההערכות לכניסתו לתפקיד של הממצה.

 • תפקיד הממצה הוא תפקיד מקצועי ולו מגוון רחב של מאפיינים מתכללים הדורשים הבנה בהובלת תהליכים ובמנהיגות, בכל חלק בלמידה נעמיק את ההבנה של התפקיד ונכיר עוד שלב במורכבות.

תפיסת הלמידה

 • תפיסת הלמידה בהכשרה המרוכזת מבוססת על הגישה של חשיבה תוצאתית ולכן הוגדרו ידע, מיומנויות ותפיסת תפקיד מצופה לכל פרק בלמידה בהתבסס על היעדים שהוגדרו לפעולה ב100 הימים הראשונים בתפקיד.

 • נקפיד לזמן למידה פעילה ככל הניתן וזאת בהתבסס על חלוקת ההכשרה לפרקי למידה נפרדים אשר ביניהם ישולב זמן עבודה ברשות ובכך נייצר בנוסף ללמידה התוצאתית ולמידה פעילה וגם למידה מתוך הקשר קונקרטי.

תפיסת הלמידה
bottom of page