top of page

שגרה | תוכניות עבודה

תוכנית עבודה של הרשות במצוי משאבים

מועד תחילת המשימה

 • חודש 3 לתפקיד - תוכנית ראשונה.

יעד לסיום המשימה

 • חודש 4 לתפקיד.

כל כמה זמן בשגרה

 • אחת לשנה.

תוצרים צפויים

 • תוכנית עבודה רשותית שנתית למצוי משאבים.

 • יכולת למעקב והערכה.

 • גזירה של תוכנית הליווי לממצה.

 • פגישות ללמידה /בניית  תוכנית עבודה מחלקתית לקידום מיצוי המשאבים.

 • ליווי ומעקב לקבלת תוכניות העבודה מכל המחלקות.

 • עד 03/2020 - מסמך תוכנית עבודה של ממצה המשאבים והמפתח הכלכלי.

כלים וידע יישומי

 • פורמט מוצע לתכנית עבודה של ממצה המשאבים

סיוע לראש הרשות/מנכ"ל בהכנת תוכנית עבודה של הרשות ובהמשך תוכנית אסטרטגית

מועד תחילת המשימה

 • חודש 3 לתפקיד - תוכנית ראשונה.

יעד לסיום המשימה

 • חודש 4 לתפקיד.

כל כמה זמן בשגרה

 • אחת לשנה / 5 שנתי.

תוצרים צפויים

 • מיצוב ושילוב הממצה בתוכנית הכללית של הרשות - ראיה הוליסטית לכלל הרשות.

 • תוכנית עבודה של הרשות ואו אסטרטגית.

כלים וידע יישומי

 • אין

bottom of page