top of page

שגרה | כינוס שולחן רשותי

הקמת השולחן הרשותי 

מועד תחילת המשימה

 • חודש 3 לתפקיד - פגישה ראשונה.

יעד לסיום המשימה

 • חודש 6 לתפקיד.

כל כמה זמן בשגרה

 • אין.

תוצרים צפויים

 • הצגת תוכנית העבודה לתחום.

 • למידה משותפת.

 • קידום נושא המצוי משאבים.

פגישות שוטפות של השולחן הרשותי 

מועד תחילת המשימה

 • חודש 3 לתפקיד - פגישה ראשונה.

יעד לסיום המשימה

 • אין.

כל כמה זמן בשגרה

 • אחת לרבעון - אחת לחציון.

תוצרים צפויים

 • קידום מצוי משאבים.

 • תיאום פעולה.

כלים וידע יישומי

bottom of page