top of page

שגרה | בניית שותפויות

שימור ותחזוק שותפים ואו פילנתרופיה

מועד תחילת המשימה

 • חודש 6 לתפקיד.

יעד לסיום המשימה

 • אין.

כל כמה זמן בשגרה

 • שוטף.

תוצרים צפויים

 • קשרים מתמשכים עם ארגונים חברתיים ופילנתרופיה שעשויים לסייע לרשות בהגדלת חלקם של המשאבים השונים: כספים, פיתוח ידע, מחקר, מתנדבים ועוד.

כלים וידע יישומי

 • אין

הרחבת מעגל השותפים הפוטנציאלים בקרב חברה אזרחית ועסקים

מועד תחילת המשימה

 • חודש 6 לתפקיד.

יעד לסיום המשימה

 • אין.

כל כמה זמן בשגרה

 • שוטף.

תוצרים צפויים

 • קריאת כיוונים להזדמנויות של שיתוף פעולה ושל מצוי ואיגום משאבים.

 • מיצוב הממצה אל מול גורמים קהילתיים ועסקיים רחב יותר.

כלים וידע יישומי

 • אין

הרחבת מעגל סיוע בגיבוש והובלת תכניות משותפות עם רשויות שכנות לצורך קידום מטרות ואינטרסים משותפים בתחום הפיתוח הכלכלי הפוטנציאלים בקרב חברה אזרחית ועסקים

מועד תחילת המשימה

 • שנה שנייה לתפקיד.

יעד לסיום המשימה

 • אין.

כל כמה זמן בשגרה

 • שוטף.

תוצרים צפויים

 • קידום שיתוף פעולה אזורי.

 • קידום הפיתוח הכלכלי ברמת הרשו והאזור.

 • אגום משאבים ופיתוח שירותים חדשים באזור.

 • היכרות עם האשכולות כצורה לשת"פ אזורי.

כלים וידע יישומי

 • אין

bottom of page