top of page

שגרה | פגישות היכרות

פגישת היכרות | תיאום ציפיות עם ראש הרשות

מועד תחילת המשימה

 • פגישה ראשונה עם הכניסה לתפקיד.

יעד לסיום המשימה

 • שבוע ראשון בתפקיד.

כל כמה זמן בשגרה

 • אין.

תוצרים צפויים

 • היכרות אישית.

 • תיאום ציפיות.

 • ועקרונות עבודה מרכזיים.

כלים וידע יישומי

 • אין

פגישות הכרות | הנהלה בכירה (מנכ"ל, גזבר, מהנדס ומנהלי מחלקות)

מועד תחילת המשימה

 • חודש 1 לתפקיד.

יעד לסיום המשימה

 • חודש 2 בתפקיד.

כל כמה זמן בשגרה

 • אחת לחציון.

תוצרים צפויים

 • ללמוד ולהכיר את האדם העומד בראש המחלקה.

 • להכיר את תחומי הפעילות של המחלקה.

 • האתגרים של המחלקה והצלחותיה.

 • להכיר את היישום של ההחלטות 922 ו-1480 במחלקה.

כלים וידע יישומי

 • פורמט לתכנית פגישות היכרות ברשות

 • תכנית פגישות הכרות ברשות

פגישות הכרות | מובילי שינוי ברשות 

מועד תחילת המשימה

 • חודש 2 לתפקיד.

יעד לסיום המשימה

 • חודש 4 לתפקיד.

כל כמה זמן בשגרה

 • אחת לשנה.

תוצרים צפויים

 • הכרות אישית עם בעל התפקיד.

 • הכרות עם תחומי העשייה שלו ברשות.

 • הניסיון שלו כמוביל שינוי ברשות – אתגרים והצלחות.

כלים וידע יישומי

 • אין

bottom of page