top of page

שגרה | מיפויים ומסד נתונים

מיפוי משאבים ונכסים של הרשות המקומית

מועד תחילת המשימה

 • חודש 1 לתפקיד.

יעד לסיום המשימה

 • חודש 3 לתפקיד.

כל כמה זמן בשגרה

 • אחת לרבעון.

תוצרים צפויים

 • ריכוז נכסים ומשאבים של הרשות.

 • ריכוז צרכים ואתגרים של הרשות.

 • עד 03/2020 - מסמך צרכים של הרשות המקומית.

 • עד 03/2020 - קובץ רב גיליונות שמרכז את משאבי הרשות - מהממשלה, מארגונים חברתיים, מפילנתרופיה ועוד

כלים וידע יישומי

 • כלי מיפוי רשותי

בניית פרופיל של הרשות ועדכונו

מועד תחילת המשימה

 • חודש 1 לתפקיד.

יעד לסיום המשימה

 • חודש 3 לתפקיד.

כל כמה זמן בשגרה

 • פרופיל אחת לשנה.

 • מדד אחת לחצי שנה.

תוצרים צפויים

 • פרופיל של הרשות המקומית.

 • מסמך אפיון כללי של הרשות (ת.ז).

כלים וידע יישומי

 • נתונים בסיסיים ופונקציות מקצועיות ב-44 הרשויות

 • נתונים על רשויות מקומיות בישראל

מיפוי יוזמות ופרויקטים כלכליים של הרשות

מועד תחילת המשימה

 • חודש 1 לתפקיד.

יעד לסיום המשימה

 • חודש 3 לתפקיד.

כל כמה זמן בשגרה

 • אחת לשנה.

תוצרים צפויים

 • ריכוז יוזמות כלכליות של הרשות.

כלים וידע יישומי

 • אין

בניית מסד נתונים של הרשות - איסוף וריכוז נתונים של הרשות ושל הישוב

מועד תחילת המשימה

 • חודש 2 לתפקיד.

יעד לסיום המשימה

 • מתעדכן כל הזמן.

כל כמה זמן בשגרה

 • אחת לרבעון.

תוצרים צפויים

 • בנק נתונים של הרשות כבסיס לתוכנית העבודה, ניירות עמדה וכו'.

כלים וידע יישומי

 • אין

bottom of page