top of page

שגרה | מיצוי החלטות ממשלה 

היכרות והבנה למצב הרשות בהחלטות 922 ו-1480

מועד תחילת המשימה

 • תוכנית הכשרה + חודש ראשון.

יעד לסיום המשימה

 • חודש 3 לתפקיד.

כל כמה זמן בשגרה

 • אין.

תוצרים צפויים

 • מעקב ובקרה על ההחלטה.

 • תמונת מצב של מצוי 922 ו-1480.

 • תוכנית עבודה להמשך מצוי.

 • עד 03/2020 - דוח סטטוס עם טאסק עבור משאבי ההחלטה.

הכנת דוח סטטוס של הרשות בהחלטות הנ"ל

מועד תחילת המשימה

 • חודש 1 לתפקיד.

יעד לסיום המשימה

 • חודש 3 לתפקיד.

כל כמה זמן בשגרה

 • אחת לרבעון.

תוצרים צפויים

 • מעקב ובקרה על ההחלטה.

 • תמונת מצב של מצוי 922 ו-1480.

 • תוכנית עבודה להמשך מצוי.

 • עד 03/2020 - דוח סטטוס עם טאסק עבור משאבי ההחלטה.

כלים וידע יישומי

 • אין

קידום מצוי סעיפים בהחלטות שהם בתת מצוי 

מועד תחילת המשימה

 • חודש 1 לתפקיד.

יעד לסיום המשימה

 • אין.

כל כמה זמן בשגרה

 • שוטף.

תוצרים צפויים

 • מעקב ובקרה על ההחלטה.

 • תמונת מצב של מצוי 922 ו-1480.

 • תוכנית עבודה להמשך מצוי.

 • עד 03/2020 - דוח סטטוס עם טאסק עבור משאבי ההחלטה.

כלים וידע יישומי

 • אין

bottom of page