top of page

שגרה | גיוס כספים חוץ ממשלתיים

חיפוש מקורות לגיוס ואיגום משאבים חוץ ממשלתיים

מועד תחילת המשימה

  • שנה שנייה לתפקיד.

יעד לסיום המשימה

  • אין.

כל כמה זמן בשגרה

  • שוטף.

תוצרים צפויים

  • גיוס ואיגום משאבים נוספים לטובת הרשות המבוססים על מקורות חוץ ממשלתיים כמו פילנתרופיה, אקדמיה, וארגונים חברתיים שונים.

כלים וידע יישומי

  • אין

הגשת בקשות לפילנתרופיה

מועד תחילת המשימה

  • שנה שנייה לתפקיד.

יעד לסיום המשימה

  • אין.

כל כמה זמן בשגרה

  • שוטף.

תוצרים צפויים

  • גיוס ואיגום משאבים נוספים לטובת הרשות המבוססים על מקורות חוץ ממשלתיים כמו פילנתרופיה, אקדמיה, וארגונים חברתיים שונים.

כלים וידע יישומי

  • אין

bottom of page