top of page

שגרה | פיתוח כלכלי

מפוי ולמידה ליוזמות כלכליות של הרשות

מועד תחילת המשימה

 • חודש 6 לתפקיד.

יעד לסיום המשימה

 • חודש 6 לתפקיד.

כל כמה זמן בשגרה

 • אחת לשנה.

תוצרים צפויים

 • ריכוז היוזמות והפרויקטים הכלכליים של הרשות.

 • עדכון המדד הרשותי.

כלים וידע יישומי

 • אין

תכלול והובלת תהליכי פיתוח כלכלי מקומי ביישוב

מועד תחילת המשימה

 • על פי צרכי הרשות וקבלת החלטות משותפות.

יעד לסיום המשימה

 • אין.

כל כמה זמן בשגרה

 • שוטף.

תוצרים צפויים

 • קידום הפיתוח הכלכלי בישוב.

כלים וידע יישומי

 • אין

קשר עם בעלי עסקים בישוב

מועד תחילת המשימה

 • על פי צרכי הרשות וקבלת החלטות משותפות.

יעד לסיום המשימה

 • אין.

כל כמה זמן בשגרה

 • שוטף.

תוצרים צפויים

 • מפוי לעסקים בישוב.

 • קשר עם בעלי עסקים בישוב וקידום שיתופי פעולה עם הרשות.

 • סיוע בקידום תשתיות ושירותים תומכים בעסקים מקומיים.

 • עסקים מקומיים כחלק משרשרת האספקה של הרשות.

כלים וידע יישומי

 • אין

 ייזום ופיתוח כלי סיוע ותוכניות לעידוד יזמות וחיזוק עסקים קיימים בשיתוף גורמי מקצוע רלוונטיים

מועד תחילת המשימה

 • על פי צרכי הרשות וקבלת החלטות משותפות.

יעד לסיום המשימה

 • אין.

כל כמה זמן בשגרה

 • שוטף.

תוצרים צפויים

 • סיוע ותמיכה בעסקים מקומיים.

 • פיתוח כלכלי של התושבים/הישוב.

כלים וידע יישומי

 • אין

הקמת פורום לפיתוח כלכלי 

מועד תחילת המשימה

 • על פי צרכי הרשות וקבלת החלטות משותפות.

יעד לסיום המשימה

 • שנה שנייה/שלישית בתפקיד.

כל כמה זמן בשגרה

 • אין.

תוצרים צפויים

 • מפוי מצב קיים והגדרת יעדים לפיתוח כלכלי.

 • קידום שיתוף פעולה למען פיתוח כלכלי של הרשות/הישוב.

כלים וידע יישומי

 • אין

סיוע בהקמת יחידה כלכלית ברשות

מועד תחילת המשימה

 • על פי צרכי הרשות וקבלת החלטות משותפות.

יעד לסיום המשימה

 • אין.

כל כמה זמן בשגרה

 • אין.

תוצרים צפויים

 • יחידה ברשות אשר דואגת לקידום מיזמים כלכליים.

כלים וידע יישומי

 • אין

bottom of page