top of page

שגרה | קידום קולות קוראים

מיפוי סטטוס קולות קוראים

מועד תחילת המשימה

 • חודש 1 לתפקיד.

יעד לסיום המשימה

 • חודש 3 לתפקיד.

כל כמה זמן בשגרה

 • באופן שבועי.

תוצרים צפויים

 • הכרות של שיטות עבודה של כל מחלקה בנושא.

 • למידת המערכת הקיימת ברשות (במידה ויש).

 • הכרות עם כל הפונקציות המגישות ברשות.

 • העמקה ותובנות בנושא קולות קוראים מהמיפוי.

כלים וידע יישומי

 • אין

חיפוש קולות קוראים

מועד תחילת המשימה

 • חודש 2 לתפקיד.

יעד לסיום המשימה

 • אין.

כל כמה זמן בשגרה

 • שוטף.

תוצרים צפויים

 • קולות קוראים חדשים לרשות.

כלים וידע יישומי

 • אין

מלוי קולות קוראים בהתאם לצורך ובמקומות שאין מי שימלא

מועד תחילת המשימה

 • חודש 2 לתפקיד.

יעד לסיום המשימה

 • אין.

כל כמה זמן בשגרה

 • שוטף ובהתאם לצורך.

תוצרים צפויים

 • יותר קולות קוראים ברשות.

 • מלוי קולות קוראים בצורה מקצועית.

מעקב אחרי כלל קולות הקוראים ברשות וסיוע בפתרון חסמים

מועד תחילת המשימה

 • חודש 1 לתפקיד.

יעד לסיום המשימה

 • אין.

כל כמה זמן בשגרה

 • שוטף.

תוצרים צפויים

 • תמונת מצב כוללת ומעודכנת לגבי כלל קולות הקוראים וקידום פתרון חסמים במידה ויש.

כלים וידע יישומי

 • אין

bottom of page