top of page

אמפקט מיזם מוארד


אמפקט מיזם מוארד על פי החלטת הממשלה ממצה המשאבים ומפתח כלכלי  מהווה מתכלל מטעם הרשות המקומית ליישום

  • על פי החלטת הממשלה מוביל הפיתוח הכלכלי ומיצוי המשאבים ברשות המקומית מהווה מתכלל ליישום החלטת ממשלה 550 "תקאדום".

  • אושרה הרחבת המיזם ל-58 רשויות מקומיות ערביות, נכון להיום משתתפות במיזם 34 רשויות.

  • 18 רשויות נמצאות בחממה להסרת חסמים ולקידום הזדמנויות.

  • 6 רשויות מלוות על ידי יועצים מומחים בנושאי גיוס כספים מפילנתרופיה ומתקציבי חינוך ורווחה.

  • 12 רשויות מלוות בתחום פיתוח כלכלי, תשתיות, תחבורה ציבורית ותכנון עירוני.

  • 9 רשויות מלוות על ידי מוביל פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים חדש. הממצים מקבלים מעטפת מקצועית, הכוללת הכשרה שבמסגרתה ממצים ותיקים משמשים כמנטורים לחדשים.

  • 13 משרדים שותפים ברשת ממשלתית תומכת.

  • 7 מפגשים מקצועיים עם נציגים של משרדי הממשלה לממצים ולבעלי תפקידים ברשויות.

  • 16 מפגשי התנעה לתוכניות תקאדום ומוארד 2.0 ברשויות המקומיות.


מובילי הפיתוח הכלכלי ומיצוי המשאבים ברשויות המקומיות הם מקור מרכזי למיפוי צרכים ולאיתור חסמים, בכך יסייעו הממצים בקידום החלטת ממשלה 550 וביישום תוכניות העבודה של משרדי הממשלה

Comments


bottom of page