top of page

שגרה | מיפויים ומסד נתונים

מיפוי משאבים ונכסים של הרשות המקומית

בניית פרופיל של הרשות ועדכונו

מיפוי יוזמות ופרויקטים כלכליים של הרשות

בניית מסד נתונים של הרשות - איסוף וריכוז נתונים של הרשות ושל הישוב

bottom of page