top of page

שגרה | עבודה עם משרדי ממשלה

היכרות עם משרדי הממשלה/ ואו המחוזות הרלוונטים לעבודתה של הרשות

מועד תחילת המשימה

 • תוכנית ההכשרה ובחודש הראשון לתפקיד.

יעד לסיום המשימה

 • חודש 3 לתפקיד.

כל כמה זמן בשגרה

 • אין.

תוצרים צפויים

 • היכרות עם בעלי תפקיד במשרדים/מחוזות שיקדמו את עבודת הרשות והממצה.

כלים וידע יישומי

 • אין

פגישות שוטפות עם המשרדים/המחוזות המרכזיים לקידום מצוי ההחלטות 922, 1480

מועד תחילת המשימה

 • חודש 2 לתפקיד.

יעד לסיום המשימה

 • אין.

כל כמה זמן בשגרה

 • שוטף ובהתאם לצורך.

תוצרים צפויים

 • קידום מצוי ההחלטות ופתרון לאתגרים וחסמים.

כלים וידע יישומי

 • אין

התלוות לבעלי תפקידים ברשות בישיבות עם המחוזות/ממשלה-עם ראש הרשות, גזבר, מנכ"ל/מנהלי מחלקות נוספים

מועד תחילת המשימה

 • חודש 1 לתפקיד.

יעד לסיום המשימה

 • אין.

כל כמה זמן בשגרה

 • שוטף ובהתאם לצורך.

תוצרים צפויים

 • העמקת שיתוף הפעולה עם משרדי הממשלה.

 • העמקת עבודת הצוות ושיתוף הפעולה בין הממצה לצוות הרשות הבכיר.

 • הממצה כמסייע במעקב ליישום החלטות מהישיבה .

כלים וידע יישומי

 • אין

bottom of page