top of page
  • תמונת הסופר/תמוארד | موارد

תוכנית לחיזוק הקשר הממשלתי


תוכנית לחיזוק הקשר הממשלתי

כבר מתחילת הדרך, עם כניסתו לתפקיד של מוביל הפיתוח הכלכלי ומיצוי המשאבים ברשויות המקומיות הערביות, היה ברור לנו, שאחד המפתחות העיקריים לפיתוח עבודתו של הממצה ברשות המקומית כמתכלל לתוכנית החומש 550 תקאדום הוא חיזוק הקשר בין השלטון המקומי למרכזי. תפקיד זה חשוב במיוחד משום שמחד, לממשלה היכרות מוגבלת עם המאפיינים הייחודיים של החברה הערבית, ומאידך גיסא, הרשויות המקומיות שונות זו מזו ונדרשות לקיים ממשקי עבודה מול מספר זירות ממשלתיות, אבל חסר להן ידע לגבי תחומי האחריות והסמכות של משרדי הממשלה הרלוונטיים לקידום הנושאים אשר על סדר יומן.


מיזם מוארד מספק מעטפת מקצועית לממצים ולרשויות ומטרתו להנגיש את תוכנית 550 ולחזק את הקשר בין הרשויות למשרדי הממשלה. הממצים מהווים מתכללים המשמשים כתובת מרכזית בחיבורים בין הרשויות לבין משרדי הממשלה והם בעלי ידע ויכולות לקידום פתרונות שונים ברשויות.


מטרות תפקידו של מוביל הפיתוח הכלכלי ומיצוי המשאבים הן:

  1. העמקת ההיכרות של הרשויות הערביות עם תחומי התוכן של משרדי הממשלה, עם מנגנוני העבודה וצורת החשיבה שלהם.

  2. מתן מענה לצרכים ממוקדים של הרשויות בחיבור לגורמי ממשל (הסרת חסמים) ברמת המחוז והמטה.

  3. חיבור תוכניות הקיימות ברשויות לאגפי אסטרטגיה ותכנון במשרדי הממשלה כדי להשפיע על תוכניות העבודה של משרדי הממשלה ועל מתן שירות מותאם יותר לצורכי השטח.


במסגרת המיזם פועלות מספר פלטפורמות לחיזוק הקשר בין הרשויות הערביות למשרדי הממשלה. אחת מהן היא "קפה עם הממשלה". הכוונה למפגשים המתקיימים אחת לחודש בזום ואליהם מוזמנים נציגים ממשרדי הממשלה, ממצים ברשויות הערביות וגורמי מקצוע שונים. המפגשים מאפשרים פיתוח דיאלוג ושיח ישיר בין הרשות למשרדי הממשלה, היכרות עם תחומי האחריות והסמכות של פונקציות מחוזיות העובדות עם הרשות, התמחות סביב קבלת החלטות ומענה ל'קולות קוראים', הבנה של תמיכות מורכבות, מיפוי שחקנים מרכזיים ורתימתם לתהליך.


תוכנית לחיזוק הקשר הממשלתי

פלטפורמה נוספת לחיזוק הקשר היא סיורים ממשלתיים ברשויות המקומיות להיכרות וללמידה מהשטח, לזיהוי אתגרים ולהגדלת שיתוף הפעולה לצורך מציאת פתרונות. לאחרונה, התקיים סיור חשבים בהשתתפות נציגי הרשות לפיתוח כלכלי, נציגות משלוש רשויות מקומיות הנכללות במיזם מוארד, נציגות של חשבים ממשרדי הממשלה (חינוך, רווחה, בריאות, אוצר, תחבורה, תרבות וספורט ובינוי ושיכון) ונציגי מוארד אלכא-ג'וינט. במהלך הסיור חשבי הממשלה נחשפו לאתגרים המרכזיים המשותפים לרוב הרשויות הערביות. במועצה המקומית בענה, החשבים קיבלו הזדמנות להצצה לשטח בעת סיור בסמטאות היישוב.


תוכנית לחיזוק הקשר הממשלתי

מתוך רצון לקדם פתרונות מותאמים לרשויות הערביות מתוכננים מפגשים נוספים. זאת, לאור ההנחה שחיזוק הקשר בין הרשויות המקומיות הערביות למשרדי הממשלה מהווה אבן יסוד חשובה וקריטית לקידום עבודתן של הרשויות ולהתפתחותן הכלכלית.

Σχόλια


bottom of page