top of page
  • תמונת הסופר/תמוארד | موارد

ספיד דייט עם סלימה מוסטפא סלימאן


ראש אגף בכיר רשויות מקומיות ברשות לפיתוח כלכלי של המיעוטים במשרד לשוויון חברתי


ספרי לנו קצת על תפקידך.

עיקר תפקידי הוא פיתוח כלכלי ברשויות המקומיות הערביות. אני אמונה על שלושה תחומים מרכזיים: (1) קידום תחום התכנון והדיור בחברה הערבית לרבות גיבוש תכניות ממשלתיות ויישומן בשיתוף עם הגורמים הממשלתיים הרלוונטיים, (2) חיזוק והעצמת הרשויות המקומיות הערביות לרבות גיבוש תכניות ייעודיות -בשיתוף עם משרד הפנים - לצמצום פערים בין הרשויות הערביות ליהודיות, (3) יישום התכנית הממשלתית 'תקאדום' ברשויות המקומיות וגיבוש כלי סיוע ומנגנונים ליישום מיטבי.


מדוע בחרת לעבוד בשלטון הציבורי?

העבודה בשלטון הציבורי מייצרת הזדמנויות להשפעה רחבה. אני מאמינה שהשתלבותם של בני החברה הערבית בשלטון הציבורי היא חיונית לצורך קבלת החלטות ועיצוב מדיניות בצורה ממלכתית.


מהן, לדעתך, התכונות החשובות ביותר למי שרוצה להיות עובד ציבור?

שלוש התכונות החשובות לדעתי הן: מחויבות, תחושת שליחות וממלכתיות.


איזו השפעה יש לתפקידך על הפיתוח הכלכלי בחברה הערבית?

התוכניות הממשלתיות הייעודיות שאנחנו מובילים נועדו לצמצם פערים בין החברה הערבית ליהודית במגוון תחומים ולקדם פיתוח כלכלי. יישום מיטבי של תכניות אלה ומיצוי מקסימלי של המשאבים במסגרתן תורם בצורה ישירה לפיתוח כלכלי בחברה הערבית.


איך משתלב תפקיד ממצה המשאבים בהשגת היעדים שלכם ברשויות המקומיות הערביות?

מנהלי מיצוי המשאבים ברשויות מסייעים בהשגת היעדים בשני מישורים: האחד, באמצעות סיוע לרשויות המקומיות שבהן הם מועסקים בביצוע עבודה למיצוי משאבים ולפיתוח כלכלי והשני, על ידי סיוע לנו ולמשרדי הממשלה להיות מחוברים לצרכים בשטח, להיות ערים לחסמים ולפעול להסרתם כדי להביא ליישום מרב התוכניות הממשלתיות ברשויות המקומיות.


ספרי לנו על הישג שאת גאה בו.

אני גאה בתוכנית החומש 'תקאדום', המהווה בשורה אמיתית לחברה הערבית ומציעה כלים ותקציבים כדי לצמצם את הפערים הכלכליים והחברתיים בין החברה הערבית לחברה היהודית. תוכנית זו היא תוצאה של עבודה מרובה ושיתוף פעולה בין גורמים רבים הן בממשלה והן ברשויות המקומיות. אני גאה בעבודתם של מנהלי מיצוי המשאבים, המאפשרים לרשויות המקומיות לקטוף את הפירות שלתוכנית החומש.


סלימה, פנינו לאן?

פנינו לרשויות מקומיות המסוגלות לספק שירותים מוניציפאליים ברמה נאותה, חותרות לעצמאות כלכלית ומגדילות באופן תדיר את מקורות ההכנסה העצמאיים שלהן.

Comments


bottom of page