top of page
  • תמונת הסופר/תמוארד | موارد

אימפקט מיזם מוארד – נתונים ומספרים


סך הבקשות שאושרו וסך הבקשות שהוגשו בש"ח

חלה עלייה רצינית בסכומי הכסף שהוגשו ואושרו בין השנים 2020-2021


מיצוי משאבים שאינם כספיים

בנוסף לדלדול המשאבים הפיננסיים, דלדול המשאבים מדלדל גם משאבים לא פיננסיים. בתחום זה ניתן להבחין בעלייה רצינית בתחומי התרבות והקורסים בשנת 2021 לעומת 2020

גידול בתקציב הבקשות שהוגשו

bottom of page